Gegevensbescherming

LINK

Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan de bescherming van gegevens. Hieronder vertellen we u daarom hoe wij persoonsgegevens verzamelen bij het gebruik van onze website. Met persoonsgegevens doelen we op alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals uw naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag. We hebben dan ook uitgebreide technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of doelbewuste manipulaties, verlies, vernietiging of raadpleging door onbevoegden. Bovendien worden onze veiligheidsprocedures regelmatig doorgelicht en aangepast aan de evolutie van de techniek.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
Dörken Coatings GmbH & Co. KG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke (zie onze colofon).

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer', DPO)

Bij vragen over de gegevensbescherming kunt u terecht bij onze DPO:
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
dtnschtzbftrgtrdrknd

3. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

We verzamelen persoonsgegevens alleen wanneer u ons deze bezorgt, bv. bij het invullen van het contactformulier, wanneer u zich registreert of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u uw gegevens ingaf. Uw gegevens zullen alleen voor andere doeleinden worden gebruikt, wanneer dit zo expliciet vermeld werd of nadat we uw toestemming hebben gevraagd, conform art. 6, lid 1, letter a) van de AVG. In bepaalde gevallen zullen persoonsgegevens daarnaast ook op basis van een gerechtvaardigd belang worden benut, overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f) van de AVG (zie punt 4).

4. Uw rechten

U geniet ten overstaan van ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

4.1 Algemene rechten

U hebt recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, de verwerking ervan te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking en overdraagbaarheid ervan. Voor zover een verwerking op uw toestemming berust, hebt u het recht om uw eerdere toestemming aan ons opnieuw in te trekken voor de toekomst.

4.2 Rechten bij de gegevensverwerking op grond van een gerechtvaardigd belang

Volgens art. 21, lid 1 van de AVG hebt u het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, op basis van artikel 6, lid 1, e) van de AVG (gegevensverwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang) of op grond van artikel 6, lid 1, f) van de AVG (gegevensverwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. Mocht u inderdaad bezwaar maken, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4.3 Rechten bij direct marketing

Voor zover we uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing verwerken, hebt u volgens art. 21, lid 2 van de AVG het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Mocht u inderdaad bezwaar maken tegen verwerking in het kader van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

4.4 Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Verder hebt u ook het recht om bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit bezwaar te maken over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

5. Verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f) van de AVG

In de volgende gevallen vindt er een verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, letter f) van de AVG plaats:

5.1 Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u de website louter voor het inwinnen van informatie gebruikt, zullen we enkel de persoonsgegevens verzamelen die uw browser aan onze servers bezorgt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die wij technisch gezien nodig hebben om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen verzekeren:

IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek, inhoud van het verzoek (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, telkens doorgestuurde hoeveelheid informatie, website waar het verzoek vandaan komt, browser, besturingssysteem
en de grootte ervan, de taal en de versie van de browsersoftware.

Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke heeft alles te maken met de foutloze weergave van zijn online aanwezigheid, net als met het verzekeren van de stabiliteit en veiligheid van zijn website.

5.2 Registratie en gebruik van de portal

U kunt zich bij ons registreren en een klantenaccount aanmaken. Voor de registratie verzamelen en bewaren we de volgende gegevens van u:

  • aanspreking
  • bedrijf
  • voornaam
  • familienaam
  • straat
  • postcode
  • plaats
  • telefoon
  • e-mail (gebruikersnaam)
  • wachtwoord

Voor de registratie zelf maken we gebruik van de zogenaamde 'double opt-in'-procedure. Dat houdt in dat uw registratie pas als voltooid geldt, wanneer u voor u zich aanmeldt op de link hebt geklikt in de bevestigings-e-mail die we u hiertoe hebben gestuurd. De hierboven vermelde gegevens moet u verplicht ingeven. Alle overige informatie kunt u vrijwillig ter beschikking stellen door gebruik te maken van onze portal.

Zodra u geregistreerd bent, krijgt u persoonlijk toegang tot de portal, door middel van een wachtwoord. De registratie is weliswaar geheel vrijwillig, maar kan wel nodig zijn om van onze diensten gebruik te kunnen maken.

Wanneer u onze portal gebruikt, slaan we van u de gegevens op die wij nodig hebben om de afgesloten overeenkomst uit te voeren, eventueel met inbegrip van bepaalde informatie over de wijze van betaling, totdat u uw toegang definitief wist. Verder slaan we de informatie op die u vrijwillig hebt opgegeven gedurende de tijd dat u gebruikmaakt van de portal, voor zover u deze gegevens niet eerder zou wissen. Alle gegevens kunt u zelf beheren en aanpassen in de afgeschermde klantenzone. De wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1, letters a), b) en f) van de AVG.

Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke houdt verband met de praktische noodzakelijkheid om zich te registreren en de portal te kunnen gebruiken als handelaar.

5.3 Contact opnemen per e-mail of via het contactformulier

Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met ons, slaan we de gegevens die u hebt meegedeeld (uw e-mailadres, uw voornaam en familienaam, aanspreking en telefoonnummer) op om uw vragen te beantwoorden. Het online contactformulier voor een waarborgtoezegging bevat de volgende informatie: aanspreking, naam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en adres. Voor zover we via ons contactformulier naar gegevens vragen die niet nodig zijn om contact met ons op te nemen, hebben we deze steeds als optioneel aangeduid. Deze gegevens zijn bedoeld om uw verzoek nader te concretiseren en beter te kunnen afhandelen. U deelt deze informatie uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming mee, volgens art. 6, lid 1, letter a) van de AVG. Voor zover het hierbij om informatie over communicatiekanalen (bv. e-mailadres, telefoonnummer) gaat, stemt u er bovendien mee in dat wij eventueel ook via deze communicatiekanalen contact met u opnemen om uw verzoek te beantwoorden. Deze toestemming kunt u natuurlijk ook te allen tijde opnieuw intrekken.

We wissen de gegevens die we in dit kader hebben verzameld zodra het niet langer nodig is om ze te bewaren, of we beperken de verwerking ervan, mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaringsverplichting.

5.4 Communicatie via Facebook Messenger

Deze website maakt gebruik van Facebook Messenger Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook"). De gegevens en inhoud van de communicatie worden verwerkt via servers in de VS. Facebook evalueert ook de metagegevens van communicatie voor reclamedoeleinden, maar niet de inhoud.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Facebook. https://www.facebook.com/privacy/explanation

5.5 Gebruik van sociale plug-ins

5.5.1 Google Maps / Google YouTube

In dit online aanbod zijn contentelementen van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) opgenomen, zoals YouTube of Google Maps. Dit veronderstelt steeds dat de aanbieders van deze contentelementen (hierna 'derde aanbieders' genoemd) het IP-adres van de gebruiker kunnen zien. Zonder het IP-adres kunnen ze de respectieve content namelijk niet naar de browser van de desbetreffende gebruiker sturen. Het IP-adres is dus nodig om deze inhoud te kunnen weergeven. We doen ons best om alleen die contentelementen te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres uitsluitend voor het aanleveren van de respectieve content benutten. Dat neemt niet weg dat we niet kunnen beletten dat derde aanbieders het IP-adres bv. voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover wij op de hoogte zijn van zulke vormen van gebruik, zullen we de gebruiker hiervan ook op de hoogte brengen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang houdt daarbij verband met de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online aanbod.

6. Gebruik van cookies

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf opgeslagen worden via uw browser. Degene die het cookie plaatst, ontvangt via die weg bepaalde informatie. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer doen belanden. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens via het gebruik van cookies is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke houdt verband met de noodzaak om zijn website gebruiksvriendelijk en effectiever vorm te geven.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder lichten we de grootte en manier van werken toe:

6.1 Tijdelijke cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Hiertoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde Session-ID op, waarmee de diverse aanvragen van uw browser aan de sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert op onze website. Sessiecookies worden verwijderd zodra u uitlogt of de browser afsluit.

6.2 Permanente cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde termijn, die per cookie verschillend kan zijn. U kunt de cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

6.3 De plaatsing van cookies voorkomen

U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bv. cookies van derden of alle cookies weigeren. We wijzen u er wel op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

7. Websiteanalyse

Voor de analyse en optimalisering van onze websites maken we gebruik van verschillende diensten. Hieronder bespreken we ze meer in detail. Zo kunnen we bv. analyseren hoeveel gebruikers onze site bezoeken, naar welke informatie de grootste vraag bestaat of hoe gebruikers het aanbod bekijken. We registreren o.a. via welke website een betrokkene op een website belandde (zogenaamde 'referrer'), welke subpagina's van de website geopend werden of hoe vaak en voor hoelang een subsite bekeken werd. Dat helpt ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken en het te verbeteren. De daarbij verzamelde gegevens zijn niet bedoeld om een individuele bezoeker persoonlijk te kunnen identificeren. Er worden anonieme of hoogstens gepseudonimiseerde gegevens gebruikt. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG.

Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijk heeft betrekking op de optimalisering van zijn website via websiteanalyseprogramma's.

7.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Het gebruik omvat de functionaliteit Universal Analytics. Hierdoor kan er aan gegevens, vergaderingen en interacties over meerdere toestellen heen een gepseudonimiseerde user-ID worden toegewezen, zodat de activiteiten van een gebruiker toesteloverschrijdend geanalyseerd kunnen worden.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die het mogelijk maken om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres wel eerst door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar pas worden ingekort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics heeft meegedeeld, zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google op basis van deze informatie evalueren hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteiten opmaken en andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet leveren aan de exploitant van de website. Het is ook bij deze doeleinden dat ons gerechtvaardigde belang op het vlak van gegevensverwerking zich situeert. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is § 15, lid 3 van de Duitse wet op telediensten ('Telemediengesetz', TMG) en/of art. 6, lid 1, letter f) van de AVG. De gegevens die wij verzenden en die aan cookies, logins (bv. user-ID) of sales-ID's zijn gekoppeld, worden na veertien maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaringstermijn verstreken is, worden automatisch één keer per maand gewist. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming verwijzen we u graag naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html en/of naar https://policies.google.com/?hl=de.

U kunt voorkomen dat uw browser cookies bewaart door uw browsersoftware zodanig in te stellen. We wijzen u er wel even op dat u in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. Verder kunt u verhinderen dat Google de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en die met uw gebruik van de website verband houden (incl. uw IP-adres) registreert en verwerkt door https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren. Opt-outcookies voorkomen de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website. Om de registratie door Universal Analytics via verschillende toestellen te beletten, moet u de opt-outcookie op alle gebruikte systemen plaatsen. Wanneer u hier klikt, wordt het opt-outcookie geïnstalleerd: 
Google Analytics uitschakelen

Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke houdt verband met de analyse van het gebruik van zijn website.

7.2 Conversiemeting met de Facebook-PIXEL

Met uw toestemming gebruiken we de “Facebook PIXEL" Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook") op onze website. Hiermee kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit stelt ons in staat de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dwz we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover we u informeren op basis van onze kennis. Facebook kan deze informatie correleren met hun Facebook-account en ook voor promotionele doeleinden gebruiken, volgens Facebook gegevens Use Policy https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en zijn dochterondernemingen inschakelen om advertenties op Facebook en op Facebook weer te geven. Voor deze doeleinden kan een cookie op uw computer worden opgeslagen

Deze toestemming mag alleen worden aangegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als je jonger bent, vragen we je om je voogden om advies te vragen.

Klik hier als u uw toestemming wilt intrekken. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

8. Sollicitaties

We nemen links op naar eventuele vacatures op de website van 'Ewald Dörken AG'. Wat dit aspect betreft, verwijzen we dan ook naar de privacyverklaring van de website van 'Ewald Dörken AG'.

9. Reclame

Wij maken gebruik van cookies voor marketingdoeleinden, om onze gebruikers reclame te kunnen bezorgen die hen interesseert. Daarnaast maken we gebruik van cookies om de weergave van reclame minder van toeval te laten afhangen en de doeltreffendheid van onze reclamemaatregelen te meten. Deze informatie kan ook met derden zoals advertentienetwerken worden gedeeld. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter a) en f) van de AVG. Voor de doeleinden in het kader van de gegevensverwerking speelt ook het gerechtvaardigde belang van direct marketing mee. U hebt evenwel het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor dergelijke reclamedoeleinden. Daartoe stellen we u hieronder opt-outmogelijkheden voor de respectieve diensten te beschikking. Een andere optie is om via uw browserinstellingen te beletten dat cookies worden geïnstalleerd.

10. Gegevensoverdracht en geplande gegevensoverdracht naar een derde land of een internationale organisatie

In principe maken we uw gegevens niet over aan derden, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn, uw gegevens doorgespeeld moeten worden in het kader van een gesloten overeenkomst of u op voorhand uitdrukkelijk ingestemd heeft met de overdracht van uw gegevens.

11. Beveiliging van de gegevens

We hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of doelbewuste manipulaties, verlies, vernietiging of raadpleging door onbevoegden. Bovendien worden onze veiligheidsprocedures regelmatig doorgelicht en aangepast aan de evolutie van de techniek.

12. Duur van de opslag

We wissen de persoonsgegevens die we hebben verzameld zodra het doeleinde voor hun verwerking wegvalt of binnen de wettelijke bewaringstermijnen.

13. Informatie over de terbeschikkingstellingsplichten van de betrokkene

Wanneer u onze website gebruikt, houdt dat geen wettelijke of contractuele terbeschikkingstellingsverplichting voor u in.

14. Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering overeenkomstig art. 22 van de AVG plaats.

Versie augustus 2020

Aanwijzing inzake de gegevensbescherming

Wij gebruiken cookies en externe media op onze website. Sommige cookies zijn essentieel, terwijl andere ons helpen deze website en het gebruik voor u te verbeteren. Meer informatie

Selecteer welke cookies u wilt toelaten.

Cookie-details | Gegevensbescherming | Disclaimer

Hier vindt u een overzicht van alle gebruikte cookies. U kunt uw instemming met de verschillende categorieën geven en bijkomende informatie oproepen.

Essentieel

Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de website bruikbaar te maken. Zij maken fundamentele functies mogelijk en zij zijn noodzakelijk voor de perfecte werking van de website.

Essenzielle Cookies
Diese Cookies sind für den Betrieb der Webseite notwendig und können deshalb auch nicht abgewählt werden.
WSESSIONID
OpslagduurSessie
Noodzakelijke standaard cookie om met PHP-sessie-data te gebruiken.
hideCookieNotice
OpslagduurAfhankelijk van de keuze max. 30 dagen
Slaat op dat de cookie- en/of gegevensbeschermingsaanwijzing niet bi elke oproep opnieuw getoond wordt.
allowLoadExternRessources
OpslagduurAfhankelijk van de keuze max. 30 dagen
Onthoudt de beslissing van de gebruiker of e3xterne componenten automatisch geladen mogen worden.
allowTracking
OpslagduurAfhankelijk van de keuze max. 30 dagen
Onthoudt de beslissing van de gebruiker dat gebruikersgedrag getrackt mag worden.
allowMarketing
OpslagduurAfhankelijk van de keuze max. 30 dagen
Onthoudt de beslissing van de gebruiker dat marketing-cookies ingesteld mogen worden.

Statistiek

Statistiek cookies registreren informatie op anonieme wijze. Deze informatie helpt ons te gebruiker hoe onze bezoekers de website gebruiker en met de website interageren.
Statistik Cookies
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher die Website nutzen und mit ihr interagieren.
_ga
Opslagduur2 jaar
Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistieke gegevens, hoe de gebruiker de website gebruikt, te genereren.
_gat
Opslagduur1 dag
Wordt door Google Analytics gebruikt om het aanvraagpercentage te beperken.
_gid
Opslagduur1 dag
Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistieke gegevens, hoe de gebruiker de website gebruikt, te genereren.
_gat_UA-41883568-5
Opslagduur1 dag
Wordt door Google Analytics gebruikt om het aanvraagpercentage te beperken.
_gat_UA-143296718-11
Opslagduur1 dag
Wordt door Google Analytics gebruikt om het aanvraagpercentage te beperken.
_gali
Opslagduur30 seconden
Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt, dient voor de anonieme registratie van het aangeklikte elementen binnen een pagina.
_dc_gtm_UA-41883568-5
Opslagduur1 minuut
Wordt door Google Tag Manager gebruikt om het laden van een Google Analytics-script-tag te sturen.

Marketing

Marketing cookies worden door derde-aanbieders of publishers gebruikt om gepersonaliseerde reclame te tonen, Zij doen dit door bezoekers op websites te volgen.

Marketing Cookies
Diese Cookies dienen Marketingzwecken und analysieren Ihr Besucherverhalten.
_fbp
Opslagduur3 maanden
Gebruikt doorfacebook.com
Wordt door Facebook gebruikt om een reeks reclameproducten te tonen, bijvoorbeeld realtime offertes van derde reclameaanbieders.
fr
Opslagduur3 maanden
Gebruikt doorfacebook.com
Wordt door Facebook gebruikt om een reeks reclameproducten te tonen, bijvoorbeeld realtime offertes van derde reclameaanbieders.

Externe media

Inhoud van videoprogramma’s en sociale media platforms wordt standaard geblokkeerd. Wanneer cookies van externe media geaccepteerd worden is voor de toegang tot deze inhoud geen handmatige instemming meer nodig.

Cookies von externen Medien
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
NID
Opslagduur6 maanden
Gebruikt door.google.com
Wordt gebruikt om Google inhoud te deblokkeren.
1P_JAR
Opslagduur1 maand
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
ANID
Opslagduur2 jaar
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
CONSENT
Opslagduurpermanent
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
DV
Opslagduur5 minuten
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
YSC
OpslagduurSessie
Gebruikt door.youtube.com
Registreert een unieke ID om statistieken van de video’s van YouTube, die de gebruiker gezien heeft, te behouden.
VISITOR_INFO1_LIVE
Opslagduur179 dagen
Gebruikt door.youtube.com
Probeert de gebruikersbandbreedte op pagina’s met geïntegreerde YouTube-Video’s te schatten.
__Secure-3PSIDCC
Opslagduur1 jaar
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
__Secure-3PSID
Opslagduur2 jaar
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
__Secure-3PAPISID
Opslagduur2 jaar
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
APISID
Opslagduur2 jaar
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
HSID
Opslagduur2 jaar
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
SSID
Opslagduur2 jaar
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
SID
Opslagduur2 jaar
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
SAPISID
Opslagduur2 jaar
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
SIDCC
Opslagduur1 dag
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
SEARCH_SAMESITE
Opslagduur6 maanden
Gebruikt door.google.com
Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.

Gegevensbescherming | Disclaimer